EST RUS
 
 
 
 
Firmast Teenused Töötajad Partnerile Kontakt
Koduõendus teenusest
Tasuliste teenuste hinnakiri
Kaebuste esitamise ja lahendamise kord
Teenuse järjekorra pidamise reeglid
Andmekaitsetingimused

 

 

 
 
Andmekaitsetingimused Prindi

OÜ MEDENI andmekaitsetingimused

OÜ Medendi töötleb isikuandmeid vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja lähtuvalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest.

 1. OÜ Medendi töötleb patsientide/klientide isikuandmeid vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, Ravikindlustusseaduse ja Ravimiseaduse alusel. Isikute terviseandmete näol on tegemist konfidentsiaalsete isikuandmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töötleme töölepinguseaduse alusel.

 2. Isikuandmeid kogutakse lähtuvalt patsientidele/klientidele osutatavatest tervishoiuteenusest. Andmeid ei kasutata muul otstarbel. Muudel eesmärkidel andmete kasutamiseks teavitame Teid eelnevalt ja taotleme Teie nõusolekut andmete töötlemiseks.

 3. Isikuandmete kogumisel piirdutakse rangelt patsiendile/kliendile tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike andmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmete kogumine on vajalik töötajate värbamiseks, töösuhte sõlmimisek ja kvalifikatsiooninõuete täitmiseks OÜ Medendi´s.

 4. Isikuandmete tuvastamiseks kontrollime isikukoodi ja nime vastavust, isikut tõendava dokumendi alusel, mille esitab patsient/klient, töötaja meie teenusele registreerumisel või töösuhte vormistamisel ja vastastikusel kokkuleppel.

 5. Isikuandmete säilitamise tähtajad.

 • Patsientide/klientide delikaatseid isikuandmeid, saatekirju, analüüside vastuseid, koduõenduslugusid, säilitame 30 aastat peale haigusjuhu lõppu.

 • Tööle kandideerijate isikuandmeid ja CV-sid säilitame kuni konkursi lõpuni.

 • Töötajate töölepinguid säilitame 10 aastat peale töölepingu lõppemist.

 • OÜ Medendile saadetud kirju ja raamatupidamisdokumente säilitame 7 aastat.

 1. Isikuandmete töötlemine toimub turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Edastame meile usaldatud isikuandmeid kolmandatele isikutele seadusandlusest ja õigusaktidest tulenevatel juhtudel.

 2. Edastades meile oma isikuandmed, olete andnud OÜ Medendile loa nende töötlemiseks. Muul viisil saadud isikuandmete saamise kohta edastame patsiendile/kliendile teate 1 kuu jooksul v.a.

 • Patsient/klient omab teavet

 • Teabe esitamine on võimatu

 • Isikuandmete saamine või avaldamine on seadusest tulenev

 • Isikuandmed on kaetud saladuse hoidmise kohustusega


  Edastatav teade Teie isikuandmete töötlemise kohta, kui isikuandmeid ei koguta isiklikult patsiendilt/kliendilt on järgmised:

 • Vastutava töötleja andmed

 • Andmekaitseametniku andmed

 • Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

 • Isikuandmete liigid

 • Teave õigustatud huvi kohta

 • Isikuandmete vastuvõtjad

 • Andmete säilitamise ajavahemik

 • Edastamine kolmandasse riiki

 • Isikuandmete allikas

 • Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs.
   

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse ( mitte EU riigid) vaid juhul, kui see on hädavajalik ja need riigid on täitnud isikuandmete kaitse piisavusnõuded.
   

 2. OÜ Medendi patsientidel/klientidel, tööle kandideerijatel ja töötajatel on isikuandmete kogumise ajal kui ka olukorras, kus andmeid ei koguta isikult endalt, järgmised õigused:

 • Õigus taotleda juurdepääsu isiku kohta käivatele isikuanmetele

 • Õigus nõuda andmete parandamist

 • Õigus nõuda andmete kustutamist

 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist

 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele

 • Õigus nõuda isikuandmete ülekandmist

 • Õigus, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel

 • Õigus nõusoleku tagasivõtmisele

 • Õigus esitada kaebus andmekaitse järelvalveasutusele.

Medendi OÜ kasutab Dermtest OÜ (registrikood 12493982) loodud tarkvara naha ja muude väiksemate meditsiiniliste ülesvõtete tegemiseks, salvestamiseks, teiste volitatud töötajatega jagamiseks ning varundamiseks. Andmeid säilitatakse Euroopa Liidu territooriumil asuvates serverites ning säilitatakse seaduse poolt ette nähtud perioodiks või ajaks, mis on vajalik teenuse läbiviimiseks. 

Eeltoodud tingimuste täitmise eest vastutab OÜ Medendi. Kontaktandmed:

Tel. 6525434 mailiaadress: info@medendi.ee

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes saab pöörduda andmekaitse spetsialisti Mare Allaku poole mob.56255827 või kirjutades mailiaadressile mare@medendi.ee

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole tel. 6274135 mailiaadressil info@aki.ee

 


 
 
 Kaluri tee 5A Haabneeme alevik Viimsi vald 74001 Harjumaa Reg 10957733 Tegevusluba L03896