Andmekaitsetingimused

OÜ MEDENI andmekaitsetingimused

OÜ Medendi töötleb isikuandmeid vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja lähtuvalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest.

 1. OÜ Medendi töötleb patsientide/klientide isikuandmeid vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, Ravikindlustusseaduse ja Ravimiseaduse alusel. Isikute terviseandmete näol on tegemist konfidentsiaalsete isikuandmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töötleme töölepinguseaduse alusel.

 2. Isikuandmeid kogutakse lähtuvalt patsientidele/klientidele osutatavatest tervishoiuteenusest. Andmeid ei kasutata muul otstarbel. Muudel eesmärkidel andmete kasutamiseks teavitame Teid eelnevalt ja taotleme Teie nõusolekut andmete töötlemiseks.

 3. Isikuandmete kogumisel piirdutakse rangelt patsiendile/kliendile tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike andmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmete kogumine on vajalik töötajate värbamiseks, töösuhte sõlmimisek ja kvalifikatsiooninõuete täitmiseks OÜ Medendi´s.

 4. Isikuandmete tuvastamiseks kontrollime isikukoodi ja nime vastavust, isikut tõendava dokumendi alusel, mille esitab patsient/klient, töötaja meie teenusele registreerumisel või töösuhte vormistamisel ja vastastikusel kokkuleppel.

 5. Isikuandmete säilitamise tähtajad.

 1. Isikuandmete töötlemine toimub turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Edastame meile usaldatud isikuandmeid kolmandatele isikutele seadusandlusest ja õigusaktidest tulenevatel juhtudel.

 2. Edastades meile oma isikuandmed, olete andnud OÜ Medendile loa nende töötlemiseks. Muul viisil saadud isikuandmete saamise kohta edastame patsiendile/kliendile teate 1 kuu jooksul v.a.

 1. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse ( mitte EU riigid) vaid juhul, kui see on hädavajalik ja need riigid on täitnud isikuandmete kaitse piisavusnõuded.
   

 2. OÜ Medendi patsientidel/klientidel, tööle kandideerijatel ja töötajatel on isikuandmete kogumise ajal kui ka olukorras, kus andmeid ei koguta isikult endalt, järgmised õigused:

Medendi OÜ kasutab Dermtest OÜ (registrikood 12493982) loodud tarkvara naha ja muude väiksemate meditsiiniliste ülesvõtete tegemiseks, salvestamiseks, teiste volitatud töötajatega jagamiseks ning varundamiseks. Andmeid säilitatakse Euroopa Liidu territooriumil asuvates serverites ning säilitatakse seaduse poolt ette nähtud perioodiks või ajaks, mis on vajalik teenuse läbiviimiseks. 

Eeltoodud tingimuste täitmise eest vastutab OÜ Medendi. Kontaktandmed:

Tel. 6525434 mailiaadress: info@medendi.ee

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes saab pöörduda andmekaitse spetsialisti Mare Allaku poole mob.56255827 või kirjutades mailiaadressile mare@medendi.ee

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole tel. 6274135 mailiaadressil info@aki.ee