Teenuse järjekorra pidamise reeglid

OÜ Medendi peab plaanilist, ambulaatorset hooldusravi järjekorda Eesti Haigekassa ravikindlustatud patsientidele. Ravijärjekorda dokumenteeritakse paberkandjal ja elektroniliselt.

1. Teenuse järjekorda registreerib OÜ Medendi poolt selleks volitatud töötaja:  
1) kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00–17.00;  
2) telefoni või e-posti või vahendusel  saatekirja olemasolul;  

2. Saabunud ravijärjekorra taotlused  registreeritakse esimesel pöördumisel  olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

3. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:  
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;  
2) planeeritav visiidi aeg;  
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos koduõendusteenus);  
4) patsiendi kontaktandmed;  
5) suunava arsti kontaktandmed (saatekiri);  
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;  
7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;  
8) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või Interneti teel, teatatakse patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nimi  ja telefoni number.

5.Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

6. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, teavitatakse patsienti  teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.